<Početna stranica


Dr Neven Duić
Biografski podaci ( Na engleskom jeziku vidi http://powerlab.fsb.hr/neven/ )

Docent dr.sc. Neven Duić je rođen u Zagrebu 1965. godine, gdje je završio
osnovnu školu 1979., te maturirao 1983. u Matematičko-informatičkom
obrazovnom centru. Iste godine je upisao Fakultet strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu, a studij strojarstva je započeo po odsluženju vojnog
roka 1984. godine. Diplomirao je 1990. obranom radnje "Matematički model
ložišta" kod prof. dr.sc. Željka Bogdana. Krajem iste godine upisuje
postdiplomski studij energetskog smjera na Fakultetu strojarstva i
brodogradnje. Magistrirao je 1993. obranom rada pod nazivom
"Trodimenzionalni matematički model procesa u ložištu generatora pare", pod
mentorstvom prof. dr.sc. Željka Bogdana. Doktorsku disertaciju pod nazivom
“Prilog matematičkom modeliranju izgaranja plinovitog goriva u ložištu
generatora pare” radio je također pod mentorstvom prof. dr.sc. Željka
Bogdana te ju je obranio 1998. godine na Fakultetu strojarstva i
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1990. do 1999. radi kao znanstveni novak, prvo kao mlađi asistent, od
1993. u statusu asistenta, a od 1998. godine u statusu višeg asistenta, na
Katedri za energetska postrojenja Zavoda za energetska postrojenja Fakulteta
strojarstva i brodogradnje. Početkom 1999. primljen je kao nastavni viši
asistent na Zavod za energetska postrojenja, a sredinom 2001. godine izabran
je za docenta na istom Zavodu. Od 2004. voditelj je Katedre za energetska
postrojenja u okviru Zavoda.

Od 1990. do 1995. radi kao znanstveni novak na projektu “Prijenos topline i
tvari u energetskim generatorima pare” (2-08-189), a od 1996. do 2002. na
projektu “Napredne tehnologije vođenja pogona termoelektrana” (120-001),
financiranima od Ministarstva znanosti i tehnologije. Početkom 1998.
prihvaćen mu je poticajni projekt pod nazivom “Modeliranje izgaranja
plinovitog goriva u ložištu” (120-056), a krajem 2002. informatički projekt
“Osnove energetike Online” (2002-044), financiranima od Ministarstva
znanosti i tehnologije. Od 2002. godine surađuje na projektu
“Višekriterijsko optimiranje rada energetskih sustava” (0120037),
financiranom od Ministarstva znanosti i tehnologije. Od 2002. godine radi na
projektima “LIFECROCHP: Sustainable Development of Croatian Capacity in CHP
Sector” te „SDEWES: Dubrovnik Conference on Sustainable Development of
Energy, Water and Environment Systems“, financiranima od Evropske komisije
unutar programa LIFE i INCO. Od 2004. godine radi na evropskom projektu
„ADEG: Advanced Decentralised Energy Generation Systems in Western Balkans“,
te je koordinator hrvatskog učešća u projektu „WEB-ENV: Development of
Environmental Guidelines for the Region of Western Balkans“, oba unutar INCO
programa.

Objavio je preko 50 znanstvenih radova, od toga osam u znanstvenim
časopisima, dva u knjizi te preko 20 radova na međunarodnim kongresima
održanim u inozemstvu, od kojih je desetak i sam prezentirao. Održao je
sedam pozvanih predavanja na međunarodnim konferencijama i seminarima. Tri
su rada objavljena u časopisima referiranima u sekundarnim publikacijama SCI
i CC.

Od 1998. drži predavanja i vježbe iz predmeta Osnove energetike, koja je i
sam i pripremio. Za potrebe predavanja i vježbi izradio je digitalni
udžbenik, te je nositelj informatičkog projekta Osnove energetike Online
(2002-044), sa ciljem uvođenja multimedijalnog podučavanja energetike. Od
2003. godine drži predavanja iz predmeta Inženjerske numeričke metode i
Numeričke metode u zrakoplovstvu II. Od 2004. godine drži predavanja na
međunarodnom magisterskom studiju Sustainable Energy Engineering iz predmeta
Introduction to Energy Technology.

Aktivno je učestvovao u osnivanju i organizaciji kompjuterske učionice
Laboratorija za energetska postrojenja 1995. godine. Tijekom rada učionice u
njoj je izrađeno više od 70 diplomskih radova, četiri magisterija, dva
doktorata, te velik broj semestralnih i drugih studentskih radova uz pomoć
računala.

Značajan doprinos dao je informatizaciji Fakulteta strojarstva i
brodogradnje izradom projekta i nadziranjem izvođenja lokalne kompjuterske
mreže 1996. godine. Od 2001. član je Povjerenstva za informatizaciju,
zadužen za Online strategiju Fakulteta.

U okviru projekata “Prijenos topline i tvari u energetskim generatorima
pare” i “Napredne tehnologije vođenja pogona termoelektrana” provodi u
nekoliko navrata ukupno više 30 mjeseca (od 1994.) na studijskim boravcima
na Instituto Superior Técnico u Lisabonu, Portugal. Na toj instituciji
surađuje na cijelom nizu projekata iz područja energetike, “ERA_ISLA - New
and Renewable Energies, Electricity and Water in Outermost Regions”,
“RENEWISLANDS - Renewable Energy Solutions for Islands”, “CDMSIDS -
Facilitating the Kyoto Protocol Objectives by Clean Development Mechanism in
Small Island Developing States”, “EURO-ISLAS  - New and Renewable Energy
Sources for Islands and Remote Regions”, “CLEANTEC - An Innovative System
Promoting the Introduction of Clean Technologies in Industry”, “ACORDE -
Development of advanced control methodologies using reliable multi-detection
sensors for boilers”, “Fuel Blends – Advanced combustion and gasification of
fuel blends and diagnostics of alkali and heavy metals release”,
financiranima od Evropske komisije, “Improvement and Updates of the COPPEF
Code”, financiranom od NATO-a, “Calculation of CO2 emissions avoided due to
introduction of Natural Gas in Portugal, 1997-2000”, “Plano Energético de
Cabo Verde - Energy Plan for Cape Verde”, finaciranima od Uprave za
energetiku Ministarstva gospodarstva Portugala, “EDEN - Endogenizar o
Desenvolvimento das Energias Novas (Localizing the Development of New
Energies)” te “New and Renewable Energy Sources with Special View on Insular
and Isolated Regions”, finaciranima od Ministarstva znanosti i tehnologije
Portugala. Kao posljedica te suradnje potpisan je formalni sporazum o
suradnji između te institucije i Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine.

U sklopu suradnje s IST-om radio je od 1999-2000 kao ekspert Predsjedništvu
EU (Portugal) u području “Energy Technology Transfer and Capacity Building”
kao dio procesa UN Framework Convention on Climate Change.

Područja od posebnog stručnog interesa obuhvaćaju održivi razvoj energetike,
energetsko planiranje, energetsku politiku, ekonomiku energetike te
racionalno korištenje energije.

Član je Savjeta za praćenje primjene tarifnih sustava za obračun cijena
energije, odnosno usluga energetskih djelatnosti pri Vijeću za regulaciju
energetskih djelatnosti od 2003. godine.

Član je suradnik Hrvatske Akademije tehničkih znanosti, član je Hrvatskog
energetskog društva, Hrvatskog društva za simulacijsko modeliranje.

Oženjen je, otac jednog djeteta.

Vlada engleskim, portugalskim i španjolskim jezikom. Portugalski je jezik
studirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Služi se francuskim
i talijanskim.